NEWS & EVENTS

T.A.C.C. ลงนาม MOU ร่วมกับ NFI (สถาบันอาหาร) เสริมแกร่งด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันอาหาร National Food Institute (NFI) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านบริการห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนในการรับบริการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านบริการห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือในครั้งนี้บริษัทฯมุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานราชการ ณ สถาบันอาหาร เมื่อเร็วๆ นี้