TERM & PRIVACY

  1. ข้อมูล รูปภาพ ตราสินค้า หรือไฟล์ VDO ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) ห้ามผู้เข้าชมเว็บไซต์ นำไปทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
  2. หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ นำข้อมูล รูปภาพ ตราสินค้า หรือไฟล์ VDOไปเผยแพร่ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์และอาจมีผลผูกพันธ์กับผู้เข้าชม ในทางกฎหมายด้วย
  3. ในกรณีผู้เข้าชมใช้สิทธิ์ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายผู้เข้าชมตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
  4. บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล รูปภาพ ไฟล์ VDO เป็นสมบัติของทางบริษัทฯ และจะอยู่ภายใต้สิทธิส่วนบุคคล ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน)