การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF 
หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ PDF 
แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) PDF 
การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565