คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

 • รศ.กิตติ สิริพัลลภ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

   

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 1 สิงหาคม 2494

   

  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 14 กรกฎาคม 2560

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2563

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ก.ค. 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

  หมายเหตุ* รองศาสตราจารย์กิตติ  สิริพัลลภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และมีชื่อในหนังสือรับรองบริษัทในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 • นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ : กรรมการตรวจสอบ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 1 มกราคม 2511

   

  ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2559

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - ส.ค. 2548- เม.ย. 2563 : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางพักตรา สุริยาปี : กรรมการตรวจสอบ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 25 กุมภาพันธ์ 2502

   

  ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 10 กุมภาพันธ์ 2558

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2552 –ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

  - 2551 –ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พลัส ไฟว์ จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี