INVESTOR

ข้อมูลนักลงทุน การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ 2563 2564 2565
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท) 188.38 215.65 236.52
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 608 608 608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 182.40 200.64 218.88
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.30 0.33 0.36
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท) 90.41 101.28 129.22
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.13 0.15 0.17
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท) 79.04 91.20 103.36
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น) 0.17 0.18 0.19
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท) 103.36 109.44 115.52
อัตราการจ่ายเงินปันผล 96.83% 93.05% 92.54%

หมายเหตุ

  • ปี 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 79.04 ล้านบาท
  • ปี 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 91.20 ล้านบาท
  • ปี 2565 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 103.36 ล้านบาท
 

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ