การจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ 2561 2562 2563
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท) 71.30 159.18 188.38
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 608 608 608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 79.04 145.92 182.40
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.13 0.24 0.30
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท) 37.17 73.14 90.41
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.10 0.13
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท) 24.32 60.80 79.04
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น) 0.09 0.14 0.17
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท) 54.72 85.12 103.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล 110.86% 91.67% 96.83%

หมายเหตุ

  • ปี 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 24.32 ล้านบาท
  • ปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 60.80 ล้านบาท
  • ปี 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 79.04 ล้านบาท
 

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ