CORPORATE GOVERNANCE

T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance

"บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี"

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด