CORPORATE GOVERNANCE

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
 • ข้อบังคับบริษัท

  READ MORE
 • หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

  READ MORE
 • หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

  READ MORE
 • การกำกับดูแลกิจการ

  READ MORE
 • การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  READ MORE
 • การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

  READ MORE
 • CSR 2022

  READ MORE
 • CSR 2020-2021

  READ MORE
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ

  READ MORE
 • บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานบ้านบึง ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

  READ MORE
 • การจัดการก๊าซเรือนกระจก

  READ MORE