ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  หน่วย 2561 2562 2563
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม ล้านบาท 1,295.58 1,529.88 1,316.74
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 1,200.06 1,328.60 1,082.85
กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ล้านบาท 95.04 200.93 234.70
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 71.30 159.18 188.38
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 964.42 1,028.78 1,011.51
หนี้สินรวม ล้านบาท 304.48 330.31 288.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 660.04 698.47 722.69
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรม ล้านบาท 152.95 232.35 234.45
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการ ล้านบาท 79.67 177.79 122.36
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา ล้านบาท 81.95 118.46 169.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ล้านบาท 8.67 63.90 187.47
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.7 2.94 3.46
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 3.95 5.09 4.91
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 91.09 70.75 73.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 16.34 15.34 16.52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 4.94 5.96 5.58
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 72.84 63.25 64.55
อัตรากำไรขั้นต้น % 28.76 30.71 33.87
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 6.94 12.61 17.64
อัตรากำไรสุทธิ % 5.50 10.41 14.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.76 23.44 26.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7.46 15.97 18.27
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.36 1.54 1.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ เท่า 0.46 0.47 0.40
อัตราส่วนความสามารถในการ เท่า 373.71 707.66 238.00
อัตราส่วนความสามารถชำระ เท่า 1.67 1.54 1.26
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 110.86 91.67 97.86
  • *ในปี 2563 มีการจัดประเภทใหม่ตามการแสดงรายการตามมาตรฐานทางการเงิน ซึ่งทำให้ตัวเลข ปี 2561-2562 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ