INVESTOR

ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

  หน่วย 2563 2564 2565
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม ล้านบาท 1,316.74 1,352.91 1,536.37
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 1,082.85 1,083.62 1,240.13
กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ล้านบาท 234.70 268.82 295.94
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 188.38 215.62  236.52
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,011.51 1,065.99 1,181.45
หนี้สินรวม ล้านบาท 288.82 322.18  415.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 722.69 743.81 765.64
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท 234.45 233.03 271.81
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ล้านบาท 122.36 -88.03 -67.22
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ล้านบาท -169.34 -202.07 -190.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ ล้านบาท 187.47 -67.07  14.30
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.46 3.16 2.71
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.91 5.41 5.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 73.37 66.55 68.19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 16.62 21.61 19.88
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 5.58 6.67 6.76
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 64.55 53.94 54.00
อัตรากำไรขั้นต้น % 33.87 38.02 35.20
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 17.64 19.20 18.59
อัตรากำไรสุทธิ % 14.16 15.94 15.44
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 26.23 29.41 30.89
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 18.27 20.76 20.02
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.29 1.30 1.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.40 0.43 0.54
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เท่า 238.00 254.19 257.79
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 97.86 93.05 92.54