คณะกรรมการบริหาร

ณ ปี 2565 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

 • นายชัชชวี วัฒนสุข : ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจ)

   

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 30 ตุลาคม 2516

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ(กรรมการผู้มีอำนาจ)

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 3 มกราคม 2548

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 1 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน : รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

  - 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จำกัด

  - 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์ จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564- 24.62% (149,707,998 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 9 พฤษภาคม 2512

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร (กรรมการผู้มีอำนาจ)

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 1 กันยายน 2558

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - พ.ค. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - 0.70% (4,245,863 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 26 กุมภาพันธ์ 2512

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (MBA), University of St.Thomas, Houston, Texas.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • High School, St. Gabriel College, Bangkok.

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ก.พ. 2563- ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - พ.ย. 2562- ม.ค. 2563 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2548- ก.ย. 2562 : Channel & Trade Management Leader, Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - 0.06% (371,233 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสุวีรยา อังศวานนท์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 30 ธันวาคม 2513

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
  คุณวุฒิทางการศึกษา

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Marketing Communication & Advertising, Emerson College, USA.
  • Bachelor of Advertising, University of Hartford, USA
  • Certificate of Business Administration, Harvard Extension School, USA

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Director (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร
  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2556 - เม.ย. 2562 : ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 1 และสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซันลีฟ จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564 - 0.03% (201,570 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 17 กรกฎาคม 2524

   

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 46/2565
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 28/2565
  • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 39/2565

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2559 - เม.ย. 2562 : ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 3 และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2559 - 2560 : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564 - 0.01% (59,293 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวแพรวนภา นิ่มมา : รองผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 6 มกราคม 2508

   

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง
 บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2556 - เม.ย. 2562 : ผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ออล อิน วัน แมนูแฟคทอรี่ จำกัด

   

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2564 - 0.0015% (9,114 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี