การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Vision

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้าไลฟ์สไตล์และเครื่องดื่ม ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที โดยการสร้างผลตอบแทนร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Mission

พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ โดยเฉพาะชาและกาแฟ ด้วยการดำเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และจีน (CLC) โดยการสร้างความมั่นคงผ่านกำไรทั้ง 4 ดังนี้

 • กำไรสู่ "ผู้บริโภค" ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
 • กำไรสู่ "คู่ค้า" ด้วยนโยบายและการทำงานภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
 • กำไรสู่ "สังคม" ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • กำไรสู่ "องค์กร" ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

 1. เติบโตควบคู่ไปกับคู่ค้าหลัก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่าง ยั่งยืนและความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่อกัน
 2. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
 3. สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
 4. เพิ่มยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศและในประเทศ โดยการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
 • CSR Report 2020

  ในนามของคณะกรรมการบริหารยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน รวมทั้งการ ปลูกจิตสำนึกท่ีดีให้กับพนักงานในการให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

  ขนาดไฟล์: 3.25MPDF
 • CSR Report 2019

  TACC ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยตระหนักถึงการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับท่ีดี เพ่ือการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  ขนาดไฟล์: 2.94MPDF
 • CSR Report 2018

  CSR Report

  ขนาดไฟล์: 1.84MPDF
 • CSR Report 2017

  CSR Report

  ขนาดไฟล์: 2.12MPDF

หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี