คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

 • พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด: 6 สิงหาคม 2492

   

  ตำแหน่ง: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 10 กุมภาพันธ์ 2558

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), โรงเรียนนายเรือ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2559
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - 2558–ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2558–ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน)

  - 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

  - 2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - 0.03% (200,000 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 1 สิงหาคม 2494

   

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 14 กรกฎาคม 2560

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2563

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ก.ค. 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

  หมายเหตุ* รองศาสตราจารย์กิตติ  สิริพัลลภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และมีชื่อในหนังสือรับรองบริษัทในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
   

 • นางพักตรา สุริยาปี : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 25 กุมภาพันธ์ 2502

   

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 10 กุมภาพันธ์ 2558

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2552 –ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

  - 2551 –ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พลัส ไฟว์ จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 1 มกราคม 2511

   

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2559

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - ส.ค. 2548- เม.ย. 2563 : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์ : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2507

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 19 สิงหาคม 2554

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - มิ.ย. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

  - 2554 -1 มี.ค. 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล : กรรมการ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 15 มกราคม 2509

   

  ตำแหน่ง : กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2563

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555
  • หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)

  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

  - ก.ค. 2562 – มี.ค. 2563 : ที่ปรึกษา บริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

  - ก.ย. 2560 – มี.ค. 2562 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ต.ค. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  - ต.ค. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

  - เม.ย. 2562-มี.ค. 2563 : ที่ปรึกษา บริษัท อินเซพชั่น จำกัด

  - เม.ย. 2559- ส.ค. 2560 : ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม(Tesco Lotus Thailand)

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชัชชวี วัฒนสุข : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจ)

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 30 ตุลาคม 2516

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ(กรรมการผู้มีอำนาจ)

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 3 มกราคม 2548

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 1 มี.ค. 2562-ปัจจุบัน : รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์ จำกัด

  - 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

  - 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563- 24.78% (150,655,825 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : กรรมการ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 9 พฤษภาคม 2512

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร (กรรมการผู้มีอำนาจ)

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 1 กันยายน 2558

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - พ.ค. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - 0.70% (4,245,863 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ : กรรมการ

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด :26 กุมภาพันธ์ 2512

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (MBA), University of St.Thomas, Houston, Texas.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • High School, St. Gabriel College, Bangkok.

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ก.พ. 2563- ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - พ.ย. 2562- ม.ค. 2563 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2548- ก.ย. 2562 : Channel & Trade Management Leader, Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - 0.06% (371,233 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี