ABOUT US

Vision

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้าไลฟ์สไตล์และเครื่องดื่ม ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที โดยการสร้างผลตอบแทนร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Mission

พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ โดยเฉพาะชาและกาแฟ ด้วยการดำเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม โดยการสร้างความมั่นคงผ่านกำไรทั้ง 4 ดังนี้

  1. กำไรสู่ "ผู้บริโภค" ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
  2. กำไรสู่ "คู่ค้า" ด้วยนโยบายและการทำงานภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
  3. กำไรสู่ "สังคม" ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. กำไรสู่ "องค์กร" ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

EXPLORE THE
COMPANY PROFILE

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชาและกาแฟ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สินค้าที่วางจำหน่ายในช่วงแรก ได้แก่ ชาเย็น ชานม กาแฟ และน้ำผลไม้ เช่น น้ำพั้นซ์ น้ำแคนตาลูป เป็นต้น ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to Drink) โดยเริ่มวางจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” และได้ขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จนปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 152 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

Strategic Marketing Team

กว่าทศวรรษที่ผู้บริหารของ T.A.C.C. มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำของประเทศอย่าง 7-Eleven เข้าร่วมพัฒนาธุรกิจผลิตเครื่องดื่มในโถกดจำหน่าย มาตั้งแต่ปี 2545 ผลิตภัณฑ์แรกๆ คือเครื่องดื่มแบบไทยๆ เช่น ชาเย็น ชานม และกาแฟเย็น ซึ่งประสบความสำเร็จจนทำให้ยอดขายเติบโตเกินกว่าเท่าตัวในปีแรกๆ จากนั้นจึงพัฒนาน้ำผลไม้พร้อมดื่มในโถกดหลากหลายรสชาติ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง

เรามีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 15 ปี ในบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและบริษัทโฆษณาชั้นนำระดับโลก เช่น โคคา-โคล่า ยูนิลีเวอร์ เซเรบอส เอบีฟู้ดส์ ซีแกรม ซีพีเอฟ ลินตาส ทำหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาสินค้าในทุกมิติตั้งแต่แนวคิดสู่แผนธุรกิจที่จับต้องได้ เพื่อการตลาดและการขายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลกำไรและการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน และสินค้าไลฟสไตล์ โดยมุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มด้วยความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business : B2B) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Business to Consumer : B2C) ดังนี้

B2B

Business to Business

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business : B2B) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้า ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic Partner) เพื่อผลิตและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมถึงร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant) เช่น เครื่องดื่มเย็นในโถกด เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในมุม All Café เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser)

B2C

Business to Customer

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Business to Customer : B2C) นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนากับพันมิตรทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้คิดและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง ดังนี้ เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง ตรา “ณ อรุณ” (Na-Arun) ธุรกิจคาแรคเตอร์ และธุรกิจคาเฟ่

TACC International Business

T.A.C.C. มุ่งเน้นขยายฐานการค้าไปสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก


Na Arun

ณ อรุณ (Na-Arun) คือเครื่องดื่มชนิดผงแบบทรีอินวันที่มีรสชาติไทยแท้ อร่อย หอม มีหลากหลายรสชาติ เช่น ชานม กาแฟนม และชาเขียวมะลิ เหมาะสำหรับร้านอาหารและร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ให้ผลกำไรต่อแก้วดีกว่าปรุงเอง ที่สำคัญในแต่ละแก้วจะได้คุณภาพ ความอร่อย หอม ที่สม่ำเสมอกว่าแน่นอน

Vending Machine

T.A.C.C. ได้ร่วมพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริโภคเครื่องดื่มกับลูกค้ามากขึ้น ณ ร้าน 7-Eleven เริ่มติดตั้ง ปลายปี 2558

เครื่องดื่มร้อนดังกล่าวราคาจำหน่ายแก้วละ 17 บาท ปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 รสชาติหลัก ได้แก่ กาแฟ ช็อกโกแลต และชาเขียวนม มัทฉะ โดยเครื่องดื่มถูกกดออกจากเครื่องกดอัตโนมัติ หรือเรียกว่า Vending machine ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีนวัตกรรมใหม่ที่มีเทคโนโลยี หัวตีผสมที่หมุนด้วยความเร็วถึง 13,000 รอบ ทำให้ผสมเครื่องดื่มได้รวดเร็ว อีกทั้งมีแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มร้อนที่มีรสชาติดี และมีกลิ่นเย้ายวน พร้อมทั้งโฟมนมที่นุ่ม ละเอียด

TACC License Business

San-X

T.A.C.C. ได้เซ็นต์สัญญา Licensing Agreement กับบริษัท Ingram ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น (Licensor) ซึ่ง TACC จะเป็นตัวแทนที่จะดูแล Licensee ครอบคลุมประเทศต่างๆ ดังนี้ Thailand, Singapore, Malaysia, Cambodia, Myanmar, Laos และ Vietnam

หมาจ๋า

คาแรคเตอร์ที่ต่อยอดจากการแจ้งเกิดบนโลกออนไลน์ โดยมีตัวละครหลักเป็น "คนกับหมา" และมักเล่าถึงเรื่องราวในมุมมองต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ที่มีทั้งตลก น่ารัก และอบอุ่น จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่คนรักหมาโดยมีผู้ติดตามทั้งในเฟสบุคและอินสตาแกรมหมาจ๋า มากกว่าล้านคน

Jay The Rabbit

“Jay The Rabbit” กระต่ายสาวตัวกลมสุดแซ่บ แสนซน จากเพจ Community เล็ก ๆ ปัจจุบัน Jay The Rabbit ได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดตามรวมใน Social Media มากถึง 5,000,000 Followers ในแพลตฟอร์มต่างๆ (LINE Official, Instagram, Facebook, Twitter) จากการ์ตูนลายเส้นทั่วไปก็กลายเป็นธุรกิจคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้ามากมายเข้ามาร่วมงานด้วย มีผลงานไม่ว่าจะเป็นโฆษณา สินค้าต่างๆ มากมาย และยังได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังติด 1 ใน 10 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกออนไลน์อีกด้วย

Warbie Yama Warbie Yama

“Warbie Yama” เจ้านกจอมกวน ฝีมือคนไทย “อรุษ ตันตสิรินทร์”เป็นผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับทั่วโลก “Warbie Yama” เกิดจากภาพยนตร์เอนิเมชั่นแบบสั้น เรื่อง "Cheez...z" และได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังสั้นเอนิเมชั่นสากลต่างๆ มากมาย ต่อมาได้พัฒนาตัวละคร Warbie มาเป็นดิจิตัลสติกเกอร์ ใน LINE จนได้รับความนิยมไปทั่วโลก พร้อมรางวัล character of the year มีกลุ่มแฟนคลับมากมายในต่างประเทศ และด้วยเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของ Warbie Yama ที่มีเรื่องราวอบอุ่น และนำเสนอคุณค่า สอดแทรกความรู้สึกเชิงบวกให้กับแฟนๆผ่านผลงานที่เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน

TACC Café Business

T.A.C.C. ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯเข้าสู่ธุรกิจคาเฟ่ (Café Business)เช่น Jungle Café Arabitia Café และ Black Canyon โดยมีสาขากระจายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยปัจจุบันธุรกิจคาเฟ่ที่บริษัทฯได้ทำการส่งเครื่องดื่มมีจำนวนร้านค้ารวมประมาณ 850 สาขา ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

T.A.C.C. เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน จากยอดขายรวม 24 ล้านบาท 2003 ในปีแรก เพิ่มขึ้นเป็น 1,003 ล้านบาท ในปี 2014 และเติบโตอย่างมั่นคง เป็น 1,282 ในปี 2017 จากการต่อยอดธูรกิจหลักให้แข็งแกร่ง และก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทให้การเติบโต เป็นไปอย่างยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท T.A.C.C.