คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

 • นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 1 มกราคม 2511

   

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2559

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - ส.ค. 2548- เม.ย. 2563 : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์ : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2507

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 19 สิงหาคม 2554

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - มิ.ย. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

  - 2554 -1 มี.ค. 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 9 พฤษภาคม 2512

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร (กรรมการผู้มีอำนาจ)

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 1 กันยายน 2558

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
  • หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - พ.ค. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2557 - ส.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ไม่มี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - 0.70% (4,245,863 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด : 15 มกราคม 2509

   

  ตำแหน่ง : กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

  วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2563

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555
  • หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

  - 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)

  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

  - ก.ค. 2562 – มี.ค. 2563 : ที่ปรึกษา บริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

  - ก.ย. 2560 – มี.ค. 2562 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - ต.ค. 2563-ปัจจุบัน : กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  - ต.ค. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

  - เม.ย. 2562-มี.ค. 2563 : ที่ปรึกษา บริษัท อินเซพชั่น จำกัด

  - เม.ย. 2559- ส.ค. 2560 : ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม(Tesco Lotus Thailand)

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

 • นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ : กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ :  ปี

  วัน เดือน ปีเกิด :26 กุมภาพันธ์ 2512

   

  ตำแหน่ง : กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด

   

  คุณวุติทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (MBA), University of St.Thomas, Houston, Texas.
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • High School, St. Gabriel College, Bangkok.

  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

  - ก.พ. 2563- ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  - พ.ย. 2562- ม.ค. 2563 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

  ตําแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  - 2548- ก.ย. 2562 : Channel & Trade Management Leader, Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563 - 0.06% (371,233 หุ้น)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี