TACC ได้รับคะแนนประเมิน CG 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ

บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 750 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่ม SET 76% กลุ่ม MAI 24% โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ บริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้