TACC ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild

TACC  ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect และก้าวไปสู่การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยร่วมสนับสนุนการปลูกป่า จำนวน 1 ไร่  ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และบ้านบุญเริง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อเร็วๆนี้  โดยมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าร่วมสนับสนุน 53 บริษัท รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 91 ไร่ 18,200 ต้น 

จากจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเริ่มทำโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปีแรก และได้ก้าวไปสู่การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยครอบคลุมพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ และโรงงานของบริษัท ซึ่งถือว่าบริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย