โรงงาน tacc ที่บ้านบึงได้รับมาตรฐาน FSSC

โรงงาน TACC ที่บ้านบึง ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลโดยได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต อาหารและเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สอบผ่านมาตรฐาน ระดับโลก FSSC 22000 รับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารภายใต้การยอมรับจาก Global Food Safety Initiative (GSFI)

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาโรงงานบ้านบึง ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย อาหาร (Food Safety System Certification: FSSC 22000) อยู่ภายใต้การยอมรับจาก Global Food Safety Initiative (GSFI) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในระดับนานาชาติ โดยจะระบุสิ่งที่ผู้ ผลิตต้องดําเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการควบคุมอันตรายต่างๆ ที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยใน อาหาร จึงทําให้เห็นได้ว่า อาหารที่ถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้การรับรองนี่มีความปลอดภัยของอาหารอย่างแน่นอน ปัจจุบันมาตรฐาน FSSC 22000 จึงกลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อกําหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่าง ประเทศและในประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การค้าในระดับสากลอีกด้วย