การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี


การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 692 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่ม SET 77% กลุ่ม MAI 23% บริษัท โดยบริษัทฯได้รับคะแนน 90% (ระดับดีเลิศ) และมีสรุปผลการสำรวจ ดังนี้
 

ปี ผลการสำรวจ (%)
คะแนนของ TACC ระดับ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2564 90%
ระดับดีเลิศ
84%
2563 90%
ระดับดีเลิศ
83%
2562 88%
ระดับดีมาก
82%
2561 87%
ระดับดีมาก
81%
2560 79%
ระดับดี
81%
2559 70%
ระดับดี
78%


การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้รับผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได้รับคะแนน 100 คะแนน (ระดับ ดีมาก) จาก 100 คะแนน
 

ปี ผลการสำรวจ (%)
คะแนนของ TACC ระดับ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2564 100 ระดับดีมาก 94.80
2563 100 ระดับดีมาก 93.10
2562 99 ระดับดีมาก 93.70
2561 97 ระดับดีมาก 92.42
2560 98 ระดับดีมาก 91.97
2559 97.25 ระดับดีมาก 91.62