การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัด การที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่าง ใกล้ชิด

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งองค์กรรับทราบผ่า นระบบเครือข่าย ภายในองค์กร (Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ดังนี้
 

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล
คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee หรือไม่ คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee นั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่ บริษัทฯมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยจะดำเนินการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้พนักงานในปีถัดไป


ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม