NEWS & EVENTS

T.A.C.C. ได้รับคะแนนประเมิน CG 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ

บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 782 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่ม SET 75% กลุ่ม MAI 25% โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน