NEWS & EVENTS

T.A.C.C. ร่วมสนับสนุน โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15 และโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19

T.A.C.C. ร่วมสนับสนุน โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15 “FosTAT food Innovation Contest 2023” โดยจุดมุ่งหมายของโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนิสิต/นักศึกษา ทางด้านนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ได้ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “FosTAT Nestle Quiz Bowl 2023” ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (70 สถาบัน) เพื่อสนับสนุนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต/นักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้