การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม (ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี