แถลงการณ์

       บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตามที่มีการนำภาพผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ไปใช้แอบอ้างในกลุ่ม Line Group หนึ่ง (Loan Company) โดยมีการนำภาพของผู้บริหารและใช้ข้อความในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อแอบอ้างให้ใช้สินเชื่อในทางธุรกิจเมื่อประมาณวันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานั้น
         บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบและยืนยันว่า การโฆษณาในกลุ่ม Line Group ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร  
ดังนั้น ขอให้ทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อ และอย่าได้ดำเนินการใด ๆ ตามคำโฆษณาดังกล่าวทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วและจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
             
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
                                                                       21 กันยายน 2565