CORPORATE GOVERNANCE

T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า "บริษัท". ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆในข้อบังคับนี้ก็ดี. หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิกก็ดี.  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน... 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม