การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ PDF 
เอกสารแนบ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม PDF 
การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป PDF 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565