การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 4 นิยามของกรรมการอิสระ PDF 
เอกสารแนบ 5 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 PDF 
เอกสารแนบ 6 ประวัติผู้สอบบัญชี PDF 
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF 
เอกสารแนบ 8 คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566