การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี PDF 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF 
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF 
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล PDF 
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565