การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี PDF 
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF 
เอกสารแนบ 9 คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น PDF 
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ PDF 
เอกสารแนบ 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566