การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF 
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล PDF 
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF 
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ PDF 
เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระ PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566