การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมE-AGM PDF 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF 
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565