การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2561 PDF 
แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 2561 PDF 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุม AGM 2561 PDF 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF 
เอกสารแนบ 1-รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) PDF 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560