รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่: 11/03/62 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float): 57.88 %
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float): 4,208    
วันปิดสมุดทะเบียน:   ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XD
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นายชัชชวี วัฒนสุข 180,459,643 29.68%
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ 65,481,743 10.77%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,627,808 3.06%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,579,700 2.73%
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 15,127,700 2.49%
นายณัฐจักร์ เลียงชเยศ 14,500,000 2.38%
นายเพชร แพรวพรายกุล 10,367,771 1.71%
นายชนิต สุวรรณพรินทร์ 8,933,572 1.47%
นางพิณพอน ทับทิมจรูญ 7,673,700 1.26%
นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์ 7,225,310 1.19%
นายวศิน เดชกิจวิกรม 7,150,000 1.18%
LGT BANK (SINGAPORE) LTD 6,605,900 1.09%
นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร 6,400,000 1.05%
นางสิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ 6,070,000 1.00%
น.ส.ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ 5,669,000 0.93%
นายศรีศักร เดชกิจวิกรม 5,600,000 0.92%
นางเกศรา มานะศิลป์ 5,225,000 0.86%
นายศึกษิต เพชรอำไพ 5,000,000 0.82%
น.ส.ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ 5,000,000 0.82%
นายชวิศ สุวรรณพรินทร์ 5,000,000 0.82%
นายกษิดิ สุวรรณพรินทร์ 5,000,000 0.52%
นายศึกษิต เพชรอำไพ 5,000,000 0.82%
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง 4,190,000 0.69%
นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา 4,060,000 0.67%
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 3,200,000 0.53%