NEWS & EVENTS

T.A.C.C. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (T.A.C.C.) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เป็น Neutral Carbon Event ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.19 บาท/หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567