NEWS & EVENTS

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได้รับคะแนน 99 คะแนน (ดีเยี่ยม) การประเมินนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้น