รางวัลแห่งความสำเร็จ

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2019 เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัททะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่น และเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับ รางวัลในกลุ่ม Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) รางวัลที่ได้รับนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติเป็นความภาคภูมิใจ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต


บริษัทฯได้รับการประเมินผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 อยู่ในระดับดีมาก จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยปีนี้บริษัทฯมีคะแนนเท่ากับ 88% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 87%


บริษัทฯได้รับคะแนนในระดับดีมาก (99 จาก 100 คะแนน) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์