การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี


การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 677 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่ม SET 78% กลุ่ม MAI 22% บริษัท โดยบริษัทฯได้รับคะแนน 88% (ระดับดีมาก) และมีสรุปผลการสำรวจ ดังนี้
 

ปี ผลการสำรวจ (%)
คะแนนของ TACC ระดับ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2562 88%
ระดับดีมาก
82%
2561 87%
ระดับดีมาก
81%
2560 79%
ระดับดี
81%
2559 70%
ระดับดี
78%


การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้รับผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได้รับคะแนน 99 คะแนน (ระดับ ดีมาก) จาก 100 คะแนน
 

ปี ผลการสำรวจ (%)
คะแนนของ TACC ระดับ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2562 99 ระดับดีมาก 93.70
2561 97 ระดับดีมาก 92.42
2560 98 ระดับดีมาก 91.97
2559 97.25 ระดับดีมาก 91.62