การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ปี 2563
วันที่ 3/2/63 ประกาศฉบับที่ 1 ข้อกำหนดการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 20/2/63 ประกาศฉบับที่ 2กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 28/2/63 - แต่งตั้ง IMCR Team - ประกาศฉบับที่ 3 การแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการการป้องกันควบคุมของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ทำการอบฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่สำนักงาน
วันที่ 13/3/63 - ประกาศฉบับที่ 4 การแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาด แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันควบคุมของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แนวทางการปฏิบัติ Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม
วันที่ 16/3/63 - แนวทางการทำงานจากบ้าน หรือ WFH
- แจ้งผลความคืบหน้าความเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติต่อเนื่อง
วันที่ 17/3/63 ทำการอบฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สำนักงาน
วันที่ 24/3/63 มาตรการในการปฏิบัติงานต่อเนื่องกรณีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
วันที่ 26/3/63 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตราย
วันที่ 1/4/63 แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่หยุดกักตัวเนื่องจากโรคระบาดCOVID-19
วันที่ 2/9/63 ขอให้แจ้งการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
วันที่ 14/10/63 ระงับการทำงาน Work From Home
วันที่ 30/11/63 ขอให้งดการเดินทางของพนักงานในช่วงวันที่ 1-15 ธ.ค.63
วันที่ 9/12/63 ขอแจ้งรายชื่อจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 21/12/63 ของแจ้งมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสำนักงานใหญ่
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ปี 2564
วันที่ 4/1/64 แนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 15/1/64 ขอให้ใช้ TACC – WFH Digital Platform
วันที่ 8/3/64 มาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 8/4/64 ขอแจ้งให้ปฏิบัติงานจากบ้าน WFH 100% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 9/4/64 ขอแจ้งให้ปฏิบัติงานจากบ้าน WFH 100% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เพิ่มเติม)
วันที่ 18/4/64 แนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 19/4/64 ให้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น
วันที่ 26/4/64 แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่หยุดกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 30/4/64 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 4/5/64 แนวทางการปฏับิตตัวของพนักงานที่มีความเสี่ยง
วันที่ 7/5/64 แนวทางการปฏับิตตัวของพนักงานที่มีความเสี่ยง
วันที่ 20/5/64 การจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพนักงาน
วันที่ 21/5/64 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 2/6/64 ความคืบหน้าการของฉีดวัคซีน
วันที่ 8/6/64 แจ้งฉีดวัคซีนโควิด-19
วันที่ 10/6/64 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 14/6/64 ยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 8
วันที่ 15/6/64 การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน
วันที่ 30/6/64 ขยายระยะเวลา WFH ปิดการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ และรายละเอียดในการจัดสรรวัคซีน รอบที่ 2
วันที่ 6/7/64 นัดหมายการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 1 รอบที่ 2
วันที่ 2/8/64 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 16/8/64 แนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานจากบ้านหรือ WFH
วันที่ 19/8/64 แนวทางการปฏิบัติ Bubble ของสำนักงานใหญ่
วันที่ 30/8/64 ขยายระยะเวลา WFH
วันที่ 30/9/64 ขยายระยะเวลา WFH