การดูแลพนักงานในช่วงโควิด 19

จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 นั้น
ทางบริษัทฯได้มีการจัดการดูแลพนักงาน โดยได้ดำเนินการจัดการและออกประกาศ ดังนี้

17/3/63
ทำการอบฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สำนักงาน

3/2/63
ประกาศฉบับที่ 1 ข้อกำหนดการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

20/2/63
ประกาศฉบับที่ 2กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

28/2/63
- กำหนด IMCR Team
- ประกาศฉบับที่ 3 การแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการการป้องกันควบคุมของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ทำการอบฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่สำนักงาน

13/3/63
- ประกาศฉบับที่ 4 การแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาด แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันควบคุมของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แนวทางการปฏิบัติ Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม

16/3/63
- แนวทางการทำงานจากบ้าน หรือ WFH
- แจ้งผลความคืบหน้าความเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนวปฏิบัติต่อเนื่อง

24/3/63
มาตรการในการปฏิบัติงานต่อเนื่องกรณีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

​26/3/63
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตราย

​1/4/63
แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่หยุดกักตัวเนื่องจากโรคระบาดCOVID-19