The Shareholders Meeting

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • Minutes of Annual General Meeting of Shareholder 2016

  DOWNLOAD
 • นิยามของกรรมการอิสระ

  DOWNLOAD
 • ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

  DOWNLOAD
 • ประวัติผู้สอบบัญชี

  DOWNLOAD
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  DOWNLOAD
 • คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  DOWNLOAD
 • หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

  DOWNLOAD
 • แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

  DOWNLOAD

Annual Report