ศูนย์ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

 • รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

  DOWNLOAD

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 • ข้อมูลการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

  DOWNLOAD

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  DOWNLOAD
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  DOWNLOAD
 • แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  DOWNLOAD
 • ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  DOWNLOAD
 • นิยามของกรรมการอิสระ

  DOWNLOAD
 • ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

  DOWNLOAD
 • ประวัติผู้สอบบัญชี

  DOWNLOAD
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  DOWNLOAD
 • คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  DOWNLOAD
 • หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

  DOWNLOAD
 • แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

  DOWNLOAD
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2559

  DOWNLOAD
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  DOWNLOAD
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

  DOWNLOAD

รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี 2558

  DOWNLOAD