หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนั

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฎิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฎิบัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม