รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่: 10/03/60 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float): 52.52 %
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float): 4,585    
วันปิดสมุดทะเบียน: 25/08/60 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XD
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นายชัชชวี วัฒนสุข 179,214,143 29.48%
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ 70,041,743 11.52%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,385,000 3.19%
นายชนิต สุวรรณพรินทร์ 14,888,572 2.45%
นายณัฐจักร์ เลียงชเยศ 14,500,000 2.38%
นายเพชร แพรวพรายกุล 13,453,371 2.21%
นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์ 11,037,110 1.82%
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 10,809,700 1.78%
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 8,000,000 1.32%
นางพิณพอน ทับทิมจรูญ 7,727,500 1.27%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,237,408 1.19%
นายวศิน เดชกิจวิกรม 7,150,000 1.18%
นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร 6,400,000 1.05%
นายศรีศักร เดชกิจวิกรม 5,600,000 0.92%
น.ส.ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ 5,560,000 0.91%
นางเกศรา มานะศิลป์ 5,325,000 0.88%
นายศึกษิต เพชรอำไพ 5,000,000 0.82%
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 4,200,000 0.69%
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง 4,190,000 0.69%
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,000,000 0.66%
นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา 3,960,000 0.65%
นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา และ ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ 3,542,600 0.58%