TACC ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับคู่ค้าในหัวข้อ “The Mystery of Coffee”

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับคู่ค้าในหัวข้อ “The Mystery of Coffee” โดยเน้นให้ความรู้ในเรื่องของ Trend เครื่องดื่ม และให้ความรู้เชิงลึกด้านการทดสอบกาแฟ (Cupping Test) นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสทดลองกาแฟหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกอีกด้วย