TACC กับโครงการ ปันความสุขให้น้อง (เพื่อกิจกรรมวันเด็ก)

คุณยอดชาย ปั้นดี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ นำทีมพนักงาน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) บริจาคชาเขียวเชนย่า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กที่

- สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
- สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
- สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
- สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี
- ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง