TACC @SET AWARDS 2019

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2019 เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัททะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ

โดย บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ได้รับรางวัลในกลุ่มรางวัล Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) และในปีนี้ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards เพิ่มอีกหนึ่งรางวัล ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม

รางวัลที่ได้รับนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติเป็นความภาคภูมิใจ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้านักลงทุนผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต