TACC เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2561 สื่อมวลชน

คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ คุณปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เลขานุการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินทางสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอีกด้วย