TACC เสวนา "IPO Success Case"

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ​ เข้าร่วม​เสวนา "IPO Success Case” บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย