TACC การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ โดยมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 230,229,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.8667 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท