คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร์ รับโล่ผู้มีอุปการคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 78 ปี

คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร์ รับโล่ผู้มีอุปการคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 78 ปี