ทีมประชาสัมพันธ์เดินทางเข้ามอบสินค้าซานริโอในโอกาสที่วาง​จำหน่ายครั้งแรกเมื่อเร็วๆนี้​​แก่สื่อมวลชน

คุณปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ 
​เลขานุการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินทางเข้ามอบสินค้าซานริโอในโอกาสที่วาง
จำหน่ายครั้งแรกเมื่อเร็วๆนี้
​​
แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการแนะนำและพูดคุย
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน