ฝ่ายธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาแก่กรรมการและทีมผู้บริหาร TACC

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมกา รและทีมผู้บริหารของ TACC นำโดย ศ.หิรัญ รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม คุณสินีนาฎ แจ่มศรี ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล และทีมฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาลเพื่อตลาดทุน เพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและงานด้านนักลง ทุนสัมพันธ์ให้กับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ