การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ โดยมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 49 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 234,856,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.2677 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คลิกดู : VDO CLIP