NEWS & EVENTS

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ โดยมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 205,513,536 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.8016 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ในอัตรา 0.09 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พ.ค.2562

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งด้านวิจัยและพัฒน า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทั้งในส่วนของสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ ที่เตรียมนำออกมาวางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น นอกจากนี้ ยังเตรียมกลับเข้าไปรุกตลาดเครื่องดื่ม แบรนด์ "Zenya" ในกัมพูชาอีกครั้ง ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี