TACC กับโครงการ ปันสายใยชีวิตต่อชีวิต

สุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลักและสื่อสารองค์กร นำทีมพนักงาน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริจาคโลหิตที่ของสภากาชาดไทย หนึ่งในโครงการด้าน CSR ของบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะได้ทำประโยขน์ให้กับสังคม เพื่อให้สภากาชาดไทยได้นำไปไว้ใช้รักษาผู้ป่วย หรือผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไป เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา