ข้อมูลนักลงทุน

 • Vision

  “เราจะเป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 • Mission

  พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ด้วยการดำเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และจีน (CMLC) โดยการสร้างความมั่นคงผ่านกำไรทั้ง 4 ดังนี้
  • กำไร สู่ผู้บริโภค
  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
  • กำไร สู่คู่ค้า
  ด้วยนโยบายและการทำงานภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
  • กำไร สู่สังคม
  ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • กำไร สู่องค์กร
  ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. รักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศกัมพูชา
2. เพิ่มยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศโดยการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
3. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
4. เติบโตควบคู่ไปกับคู่ค้าหลัก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่อกัน
5. สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ภายใต้การดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้องตามเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบัติตาม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการบริหารบุคคล โดยการคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความเห็นของตนทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่วมกัน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคด้วยความมุ่งมั่นและตระหนักถึงบทบาทที่หลากหลายของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงของชีวิต และส่งมอบความกินดีอยู่ดีให้แก่ทุกคนเพื่อสังคมที่เข้มแข็งภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
• GMP (Good Manufacturing Practice) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยได้รับที่โรงงาน อำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป
• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยจากอันตรายจากสารเคมี เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม โดยได้รับที่โรงงาน อำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี
• Healthier Choice จากประเทศสิงคโปร์ เป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพ โดยการควบคุมปริมาณความหวานของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
• Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข็มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯจึงตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทางด้านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ในรายการ Dance Your Fat Off บริษัทฯ จึงได้รับการเสนอชื่อผู้นำของบริษัทฯ ที่เป็นผู้สนับสนุน ผลักดัน หรืออนุมัติให้บริษัทฯ บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

บริษัทฯได้บริจาคชาเขียวเชนย่ากับโครงการ TACC ปันความสุขให้น้อง โดยมี "สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด" เป็นตัวแทนรับมอบและกระจายไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด เป็นต้น

บริษัทฯได้บริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มกับโครงการปันน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน โดยผู้บริหารนำทีมพนักงาน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำสะอาดพร้อมติดตั้ง ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล และโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงานของเรา ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หลังจากนี้นักเรียนสามารถดื่มน้ำสะอาดจากก๊อกน้ำได้ทันที จุดประสงค์หลักคือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมรอบข้างเป็นสำคัญ

ผู้บริหารนำทีมพนักงาน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีจิตสาธารณะได้ทำประโยขน์ให้กับสังคม บริจาคโลหิตที่ของสภากาชาดไทย เพื่อให้สภากาชาดไทยได้นำไปไว้ใช้รักษาผู้ป่วย หรือผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไป เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้บริจาคกาแฟวีสลิม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ส่งความสุขปีท่องเที่ยววิถีไทยรับปีใหม่ 2559” ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งบริษัทฯได้ทำต่อเนื่องตั้งปี 2556 ถึงปัจจุบัน

8. การมีนวัตกรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น